Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Ing. Petra Molnárová, Kataríny Franklovej 5399/1, 902 01 Pezinok, IČO: 53987641, vedená v registri: Okresný úrad Pezinok. Číslo živnostenského registra: 130-28232 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) ako prevádzkovateľ internetovej domény www.vyrobenezospagatov.sk prijíma dňa 8.12.2023 tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava vzájomných vzťahov a vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim t.j. akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od predávajúceho, ktorá si zakúpi tovar alebo službu od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“). Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a akceptuje tieto obchodné podmienky na dodanie tovaru predávajúcim, ktorý tovar kupuje od predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci – spotrebiteľ odoslaním objednávky zároveň potvrdzuje, že mu boli pred jej odoslaním poskytnuté nasledovné informácie:

  • Hlavné vlastnosti tovaru,
  • Celková cena tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní, náklady na dopravu, dodanie, poštovné a ďalšie náklady a poplatky, vrátane povinnosti zaplatiť kúpnu cenu za objednaný tovar,
  • Informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy,
  • Informácia o dĺžke trvania kúpnej zmluvy a v prípade kúpnej zmluvy na dobu neurčitú aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy.

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže Prevádzkovateľ meniť a dopĺňať, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli po dobe účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. Predmet kúpnej zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je predaj handmade výrobku. Predajca sa zaväzuje, že tovar dodá v riadnom stave, v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.


3. Objednávka

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe odoslania a potvrdenia písomnej objednávky kupujúceho a uhradenia stanovenej ceny tovaru. Po odoslaní objednávky bude objednávka spracovaná a za záväznú pre obe strany bude považovaná až po pripísaní platby na účet predávajúceho. Predávajúcim potvrdená a kupujúcim uhradená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky: presná špecifikácia tovaru, cena za tovar, spôsob doručenia tovaru a kontaktné informácie kupujúceho.


4. Cena

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky zverejnené na internetovej stránke www.vyrobenezospagatov.sk sú konečné okrem prípadu špeciálnych požiadaviek na výrobu výrobku (napr. dodanie hotového výrobku podľa vlastného zadania a pod.), či prípadného chybného nastavenia ceny výrobku. V prípade špeciálnych požiadaviek na výrobky je cena za tovar predmetom vzájomnej predchádzajúcej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.


5. Platobné podmienky

Kupujúci môže zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:
prevodom – kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho. 


6. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť e-mailom na adrese pmolnarova1@gmail.com.

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá vlastnosť výrobku – tovaru.
  • nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

7. Záruka a reklamácie
Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom zodpovednosti za vady sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi Občianskeho zákonníka resp. Obchodného zákonníka. Ku každej objednávke je kupujúcemu riadne vystavená elektronická faktúra. Kupujúci ju obrdrží emailom a slúži, ako záručný list. Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Záruka sa vzťahuje na viditeľné poškodenia tovaru od výroby, ako sú vady na výrobkoch (defekty výrobkov, znižujúce estetickú stránku tovaru) . Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý je opotrebovaný jeho používaním alebo poškodený nevhodným zaobchádzaním. Kupujúci o žiadosť o reklamáciu informuje predávajúceho emailom, kde sa dohodnú na nasledujúcom postupe.


Začiatok plynutia záručnej doby
Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.


8. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (poštou, kuriérom, dopravcom) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na stránke www.velkavlna.sk , ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom. Dodacia lehota objednaného tovaru je do 3 dní od objednávky a začína plynúť momentom potvrdenia prijatia objednávky. Ceny poštovného, balného a dopravného sú uvedené v samostatnom dokumente zverejnenom na stránke www.vyrobenezospagatov.sk v sekcii „Doprava a poštovné“.

Termín doručenia bude oznámený prostredníctvom emailu kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie tovaru, pričom na účely potvrdenia o bezvadnosti dodávaného tovaru bude slúžiť dodací list prepravnej spoločnosti. V prípade zistenia vád môže kupujúci dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka považovaná za riadne prevzatú. DAP: S dodaním v mieste určenia.


9. Neprebraté zásielky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po záväznom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní, ktorá plynie odo dňa prevzatia tovaru od predávajúceho resp. ním na to určenej osoby. Formulár na odstúpenie od zmluvy a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy sú kupujúcemu spotrebiteľovi poskytnuté na vyžiadanie.


10. Ochrana osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu. Ak je právnickou osobou alebo živnostníkom, oznámi mu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ , IČ DPH (ak eviduje) číslo telefónu a emailovú adresu. Kupujúci súhlasí v zmysle zákona č. 18/2018 s účinnosťou od 31.08.2019 na základe 221/2019 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uchovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Prevádzkovateľ internetových stránok www.velkavlna.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.vyrobenezospagatov.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, odberu tovaru alebo pre relevantné reklamné ponuky na základe obchodných podmienok určených predávajúcim.

.Alternatívne riešenie sporov (ARS)

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na pmolnarova1@gmail.com , ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia, t.j. dňa 8.12.2023 a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vyrobenezospagatov.sk, t.j. dňa 8.12.2023.